European Longevity Initiative – občanská iniciativa výhradně zaměřená na prodlužování aktivního a zdravého věku dožití

Přání žít zdravý a dlouhý život spojuje většinu lidí i přes jejich jinak rozdílné názory a situace. Ať už to jsou rozdíly ekonomické, politické, kulturní, geografické, etnické, či otázky dotýkající se vyznání, pohlaví, či jiné. Zasazování se o Longevity téma – tedy téma zdravého stárnutí a prodlužování aktivního a zdravého věku dožití – spojuje zástupce doslova všech komunit, v čemž přesně tkví velká síla. Efektivita způsobu prosazování a schopnost dosáhnout reálných výsledků závisí na několika faktorech. Dva velmi důležité faktory jsou načasování a úroveň nasazení. V tomto článku se Attila snaží vysvětlit, že právě teď je ten správný čas zorganizovat vlivovou skupinu prosazující longevity téma na úrovni Evropské Unie.

Proč je potřeba skupiny, zaměřené čistě na prosazování longevity na úrovni EU?

Podívejme se na tři hlavní důvody a několik souvisejících faktů.

První, globální důvod: Existuje obrovská potřeba komunikovat nová fakta, principy a argumenty opírající se o nedávné objevy ve vědě a výzkumu stárnutí, z čehož zároveň plynou příležitosti v longevity technologiích. Evropskou Unii je nutno s tímto vývojem seznámit. Hlavní zprávou musí být, že pouze longevity technologie dokáží nabídnout dlouhodobé řešení problémů spojených se stárnutím, stárnoucí populací a celkovým zdravím. A že nejlepším nástrojem umožňujícím všeobecné zdraví je nejdelší možné prodloužení zdravé a aktivní délky života, čehož lze dosáhnout za pomoci medicínsky ověřených změn v životním stylu a speciálními intervencemi.

Fakt 1: Za poslední dekádu se kompletně změnilo paradigma porozumění hlavním procesům biologického stárnutí a možnosti ovlivnění celkového procesu stárnutí na molekulární úrovni. Na základě výzkumu nahromaděného za předchozí dekády se výzkum stárnutí stal silným odvětvím výzkumu, a paradigma “translational geroscience” (translační gerovědy) získalo silné proponenty, pracujících nyní na intervencích přímo zaměřených na příčiny biologického stárnutí na molekulární úrovni. To vše s cílem prevence těch největších zabijáků – nemocí spojených se stárnutím – a tedy signifikantního prodloužení zdravé a aktivní délky dožití.

Fakt 2: Díky těmto průlomům ve vědě se tomuto oboru nově dostává i silného finančního zázemí. A především díky investorům a nově vznikajícím technologickým společnostem nyní existuje nové světové odvětví. Zatím stále v brzkých začátcích, ale s obrovským potenciálem.

Druhý důvod: V současné době neexistuje žádná specializovaná organizace, která by shromažďovala reprezentanty z většiny zemí EU a která by cíleně a efektivně prosazovala longevity program na úrovni EU. Existuje zde tedy očividný prostor a příležitost pro efektivnější popularizaci, politiku a návrh dalšího postupu.

Fakt 1: Evropská politika longevity se začala organicky tvořit už ve volbách do Evropského Parlamentu v roce 2019. V těchto volbách vystoupilo několik hráčů z různých zemí s programem slibujícím zaměření na prevenci se stárnutím spojených nemocí pomocí nových longevity technologií. Dá se zde vyzdvihnout unikátní politická strana zaměřená hlavně na zdraví, German Party for Health Research, a moje vlastní nezávislá kandidatura v East of England regionu. Dostali jsme 0.2% celkových hlasů v podstatě s nulovým rozpočtem, což znamená že i přes naši neznámost se 1 z každých 500 evropských voličů rozhodl, že naše mise a program stojí za jeho hlas.

Třetí důvod: Současná zdravotní krize spuštěná pandemií koronaviru je tím nejdůležitějším a nejpraktičtějším argumentem pro vývoj robustních longevity technologií, které by dokázaly chránit lidi všeho věku, ale především předejít se stárnutím spojené citlivosti na infekční ale i nepřenosné nemoci. Zároveň tato pandemie zvýraznila potřebu uvést toto téma do centra společenské diskuze a politiky.

Fakt 1: Chronologický věk, a s tím související akcelerované procesy biologického stárnutí, jsou tím největším rizikovým faktorem závažnosti COVID-19 infekce.

Fakt 2: Bezprecedentní rozpočet 1.82 bilionů eur pro záchranný balíček na pomoc s následky koronaviru, schválený nedávno, ukázal že krize veřejného zdraví na takovéto škále vyžaduje historické kroky, a poskytuje EU nový výjimečné mechanismus krizové reakce.

Všechny tyto zmíněné důvody ukazují, že právě teď je otevřeno okno příležitosti s tím něco udělat. Kdo se této příležitosti chopí?

Co je to European Longevity Initiative (ELI)?

ELI je volná asociace občanů a obyvatelů EU s cílem vytvořit organizanou skupinu propagující longevity a prodlužování zdravého života především v oblasti evropské legislativy, ale i široké veřejnosti.

V současné chvíli jsou členy občané těchto států: Německo, Slovinsko, Francie, Česká Republika, Belgie, Maďarsko, Řecko, Rakousko, Polsko.

Co více, současní zástupci ELI jsou zároveň zástupci nejméně šesti již existujících evropských skupin propagující longevity hlavně na vnitrostátní úrovni. Konkrétně:

  1. Již zmiňovaná neměcká The Partei für Gesundheitsforschung – The Party for Health Research.
  2. Longevityforum.eu, fungující v České Republice
  3. Anglická Longevity International řídící revoluční meziparlamentní skupinu pro longevity v Anglii (APPG)
  4. International Institute of Longevity, mezinárodní institut sídlící v Polsku a Lichtenštejnsku
  5. Društvo za vitalno podaljševanje življenja Slovenije – slovinská skupina pro prodlužování vitálního života
  6. Heales Société pour l’Extension de la Vie – The Healthy Life Extension Society, sídlící v Belgii

Zástupci ELI jsou lidé z rozmanitých profesních i jiných prostředí (od biomedicínských vědců a inženýrů, po společenské vědce, podnikatele a investory v longevity sféře, a mnoho dalších). I přes mnoho rozdílů je spojuje jeden silný a jasný cíl.

Současný cíl: Evropská občanská iniciativa

Evropská občanská iniciativa je unikátní způsob, jak mohou občané přispět evropské legislativě a politické strategii. Návrh iniciativy musí dosáhnout jednoho milionu podpisů, aby podmínila Evropskou komisi k projednání a zohlednění návrhu.

Tato iniciativa je skvělou možností jak posunout současný stav zdravotní a longevity politiky, a to především ze třech důvodů, které v podstatě reflektují tři zmíněné důvody výše.

  1. Rozsah iniciativy je obecný, postupující od shora dolů, a samotná iniciativa může být využita k rozšíření obecného i politického povědomí o vývoji výzkumu stárnutí a možnosti prodlužování zdravého dožití a longevity. Zároveň umožňuje přinést pozornost pro prodlužování zdravého věku a teoreticky z tohoto tématu udělat těžiště EU legislativy skrz přímý návrh úprav. Realita možného ovlivňování biologického stáří je stále poměrně nová a nerozšířená, tudíž by si jasná zpráva o možnosti medicínsky ovlivnit biologické stárnutí měla najít cestu do těch nejvyšších legislativních rámců EU, i kdyby to mělo být nejdříve formou nezávazných prohlášení.
  2. Iniciativa vyžaduje založení skupiny organizátorů z alespoň sedmi evropských zemí. Tato skupina sama o sobě může být do budoucna skvělým strategickým nástrojem pro prosazování longevity mise a může pomoci vzdělávat a vychovat další generaci longevity proponentů, pro které už nebude longevity okrajovým a výstředním tématem. A navíc, Iniciativa je dalším logickým krokem po již zmiňovaných kandidaturách do Evropského parlamentu minulý rok, umožňující lepší spolupráci na budování longevity hnutí v celé Evropě. Úspěšná Iniciativa, a podle mého názoru i neúspěšná, přináší taktické výhody už jenom tím, že je to společná evropská snaha.
  3. Milion podpisů. Kvůli pandemii se veřejnost v současné chvíli mnohem více zajímá o veřejné zdraví a se zdravím spojené záležitosti. Tato bezprecedentní situace mi dává naději, že správně pojatá Iniciativa s jasně formulovaným návrhem legislativy opravdu může dosáhnout jednoho milionu podpisů. Pokud by se to podařilo, mohlo by se to stát prozatím nejvýznamnějším výsledkem longevity hnutí v mezinárodní politice, a signálem pro zbytek světa k následování.
Budoucí plány

Kromě zaměření na Iniciativu existuje ještě několik dalších nástrojů, které mohou longevity proponenti v EU využít, jednou z nich by byly specifické, detailní a lokální petice. Petice se podávají Evropskému parlamentu, což je rozdíl oproti občanským iniciativám, které se podávají Evropské komisi. Petice by měly souviset s již existujícími aktivitami EU. Sympatizanti by tedy měli vyhledávat aktivity, které jsou v synergické s longevity hnutím a zapojit se nebo je jinak podpořit.

Další slibnou strategií je zvážit přesvědčení Evropské lékové agentury (EMA). EMA je tradičně považována za velmi názorově podobnou americké FDA, o čemž svědčí i její rozhodnutí, nicméně existují mezi nimi i některé závažné rozdílné názory. Americká FDA je federální agentura, přičemž evropská EMA je decentralizovanou vědeckou agenturou bez regulatorní autority. Proto si myslím, že by EMA měla hrát mnohem větší roli v propagování vědeckých objevů v rámci zkoumání stárnutí a nadcházejících medicínských longevity příležitostí.

V neposlední řadě, podobně jako u 2. bodu o něco výše, přináší ELI možnost edukovat a přesvědčit první opravdové profesionální longevity politiky v rámci Evropské Unie.

V současné době je hlavním koordinačním místem a nástrojem Slack workspace. Pokud byste se k této evropské longevity iniciativě chtěli připojit, pošlete prosím email na longevitypolitics@gmail.com a staňte se aktivním proponentem longevity hnutí.

Nyní je ten správný čas. Nikdy nebyl správnější čas.

Spojte se s Attilou přes Twitter na @attilacsordas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *